Poniżej publikujemy listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszej placówki.

(Podstawa prawna:   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. Zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

§11baa pkt 6

W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

WAŻNE!!!

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych

w nieprzekraczalnym terinie od 23 marca br. od godz. 8.00 do 29 marca br. do godz. 16.00

należy złożyć

Deklarację rodzica/opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą

dotycząca czasu pobytu dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022 (plik poniżej)

wraz z Klauzulą informacyjną (plik poniżej) - preferowany wydruk dwustronny (deklaracja/klauzula):

  • do wrzutni w holu przedszkola (wt. 8.00-8.30 oraz 14.30-17.00, śr. czw. 6.00-8.30 oraz 14.30-17.00, pt. 6.00-8.30 oraz 14.30-16.00)
  • ewentualnie skan dokumentów na adres: sekretariat@p84.edu.gdansk.pl

Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje utratą miejsca w placówce!!!