Opłata za wyżywienie:

Od dnia 01.09.2023 r. dzienna stawka żywieniowa wynosi 10,00

Opłata stała:

"§ 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Gdańska zapewniają bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie przez 5 dni, od poniedziałku do piątku.
§ 2. Ustala się opłatę, wnoszoną przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku szkolnym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym
wymiar godzin, o którym mowa w § 1, w wysokości 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu
dziecka w prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańsk publicznych przedszkolach." - fragment Uchwały RM Gdańska (cała treść dostępna w pliku)