Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do wzięcia udziału

w PRZEDSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNO - LOGOPEDYCZNY "KOSTKA LOLKA"

  1. Cele Konkursu:

- wspieranie działań twórczych dzieci  w różnych formach aktywności,

 - kształtowanie u dzieci umiejętności poprawnej wymowy głoski przedniojęzykowo – zębowej „L”, 
- wzmacnianie więzi uczuciowej między członkami rodziny poprzez wspólne zaangażowanie w zadanie konkursowe.

  1. Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 84 "Bursztynowy Domek".

  1. Warunki uczestnictwa w konkursie.

- Dzieci wspólnie z rodzicami wykonują w domu kostkę do gry, na której tworzą obrazki zawierające w swojej nazwie głoskę „L”.

- Wielkość kostki jest dowolna.

- Technika wykonania pracy jest dowolna (kredki, farby, wydzieranka, wycinanka, itp. bez materiałów sypkich typu kasze, makarony oraz klejących typu plastelina).

- Do kostki należy dołączyć spis nazw rzeczy, które zostały na niej umieszczone.

- W wyrazach nie mogą znaleźć się głoski trzech szeregów (SZ, Ż, CZ, DŻ; S, Z, C, DZ; Ś, Ź, Ć, DŹ), ani głoska R.

-Na spisie nazw należy umieścić metryczkę z informacjami o dziecku oraz zgodą na publikację wizerunku (załącznik).

  1. Pracę należy przynieść do 22 marca i oddać nauczycielce grupy.
  2. Prace zostaną ocenione przez komisję w składzie: dyrektor p. Grażyna Musielak, logopeda p. Ewa Storczyk, nauczyciel p. Joanna Kowalska
  3. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi ok.30 marca.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom.
Laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca otrzymają nagrody.

  1. Fotografie zwycięzców konkursu oraz wykonanych prac zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola.

                                                                                              

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

                            Ewa Storczyk

                                Organizator konkursu