W związku z panującą sytuacją epidemiczną nasze Przedszkole funkcjonuje w podwyższonym reżimie sanitarnym.

Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się i stosowania zapisów „REGULAMINU  I  PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W PRZEDSZKOLU NR 84 „BURSZTYNOWY DOMEK” W GDAŃSKU (dokument dostępny poniżej).

Rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić Zgodę i oświadczenie (dokument dostępny poniżej) oraz dostarczyć je w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

Przypominamy również o konieczności wypełnienia i dostarczenia Upoważnień do odbioru dziecka na rok szkolny 2020/2021 wraz z Oświadczeniem osoby upoważnionej (dokument dostępny poniżej). Upoważnienia z ubiegłego roku utraciły ważność!!!

RODZICU PAMIĘTAJ!

 • Przedszkole czynne jest w godzinach 6.0 – 17.00.
 • Z uwagi na brak innych możliwości organizacyjnych w godzinach 6.00 – 7.00 oraz 16.00 – 17.00 grupy będą łączone.
 • Przyprowadzanie dzieci do placówki odbywa się w godzinach 6.00 – 8.30.
 • Po godzinie 8.30 nie będzie możliwości pozostawienia dziecka w przedszkolu.
 • Odbieranie dziecka z placówki odbywa się w godzinach 14.30-17.00.
 • W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu, możliwy jest odbiór dziecka w innych godzinach.
 • Dziecko do przedszkola przyprowadza i odbiera tylko jedna osoba i przychodzi tylko z dzieckiem, mającym pozostać w placówce.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszącego min. 2 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru (hol, szatnia) z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Czas pobytu Rodzica w przedszkolu należy ograniczyć do niezbędnego minimum (max. 10 min.)
 • Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Dzieci do placówki są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

Jak co roku prosimy również o wypełnienie oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych wrażliwych dziecka, publikowaniem wizerunku dziecka oraz udziałem dzieci 5 i 6-letnich w zajęciach religii (dokumenty dostępne poniżej).

Informacje o zebraniach z Rodzicami podamy w najbliższych dniach.